Prof. Dr. Hasan BACANLI

Prof. Dr. Hasan BACANLI
Prof. Dr. Hasan BACANLI

Biyografi

1961 yılında Nikfer'de (Tavas, Denizli) doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünden 1982'de mezun oldu. Aynı üniversitede 1984 yılında yüksek lisans, 1990 yılında doktora eğitimini tamamladı. 

1985-1986 yıllarında Mardin RAM'de rehber öğretmen, 1986-192 yıllarında Selçuk Üniversitesi Selçuk Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçent, 1992-1996 yıllarında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent, 1996-2013 yıllarında aynı üniversitenin Gazi Eğitim Fakültesinde Doçent ve Profesör (2002), 2013-2014 yıllarında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Profesör olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi (2014-2016), Üsküdar Üniversitesi (2016)'nde görev aldı. 2017 yılındanh bu yana Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Eğitim fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. 

1994 yılında Ohio State University'de misafir öğretim üyesi, 2003-2004 yıllarında MEB Talim ve Terbiye Kurulu üyesi, 2014-2016 yıllarında Yeşilay Bilim Kurulu başkanlığı, 2014-2019 yılları için UNESCO Türkiye Milli Komitesi üyesi olarak bulundu. Çeşitli yayınevlerinde genel yayın danışmanlığı yaptı. 

Eğitim Psikolojisi, Duyuşssal Davranış Eğitimi, Sosyal Beceri Eğitimi, Psikolojik Kavram Analizleri, Yetişkinlik ve Yaşlılık (Ed.), Sosyal İlişkilerde Benlik, Unde Scis: Bilgi Psikolojisi Denemesi, Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı, Yetkin Öğretmenin Sınıf Yönetimi, Yetkin Ailede Çocuk Yetiştirme, Yetkin Problem Çözme kitaplarının yanısıra birçok bilimsel makale yayınladı. Halen Türk Yurdu Dergisinde aylık yazılar yazıyor. 

APA, IACCP; IAAP, AASP, ICP gibi birçok uluslararası mesleki kuruluşa üyeliği sürüyor. 

Evli ve bir çocuk babası.  

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1990
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Ankara Üniversitesi

Doktora

1984
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans

1982
Eğitimde Psikolojik Hizmetler
Ankara Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2002
Gazi
PDR

Prof.

1995
İstanbul
EPT

Doçent

1990
Ankara
EPH

Doktor

1984
Ankara
EPH

Uzman

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • H. Karatekin - Benlik Yapılarına Göre Başa Çıkma Stratejileri ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi
 • N. Üzbe - Başarı HedefYönelimi, Benlik Saygısı ve Akademik Başarının Kendini Engellemeyi Yordamadaki Rolü
 • S. Tutaş - Üniversite Öğrencilerinin Başarı Hedef Yönelimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • G. Özer - Öz-belirleme Kuramı Çerçevesinde İçsel Güdülenme ve Bağlanma Stillerinin Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarına Etkileri
 • D. Avcı - Öğrenilmiş İyimserlik Eğitim Programının 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin İyimserlik Düzeylerine Etkisi
 • K. Özdemir - Romantik İli
 • K. Özdemir - Romantik İlişkilerde Kendini Ayarlama: Prototip Analiz Yöntemiyle İlgili Bir Uygulama
 • T. İlhan - Öznel İyi Oluşa İlişkin Mizah Tarzları Modeli
 • F. Erdoğan - İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Sosyal Becerilerin Sosyo-ekonomik Düzey, Cinsiyet ve Yaş ile İlişkisi
 • H. Korkmaz - Grup Rehberliğinin Aile İçi İletişime Etkisi
 • Z. Koç - Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Görev Yapan Rehber Öğretmenlerin İş Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • C. Parıltı - İlköğretimde Öğretmenlik Eğitimi Alan ve Almayan Öğretmenlerin Mesleki Tutum ve Davranışları
 • S. Doğan - Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerini Etkileyen Bazı Faktörler
Doktora Tezleri
 • S. Tarhan - Umudun Öz-yeterlik, Algılanan Sosyal Destek ve Kişilik Özelliklerinden Yordanması
 • M. Sürücü - Mesleki Seçim Hedeflerinin Kariyer Engelleri ve Sosyal-bilişsel Değişkenler Tarafından Yordanmasına İlişkin Bir Model Sınaması
 • Ö. Kaya - İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinde Ebeveyn Katılım Algısını Açıklamaya Yönelik Bir Model Geliştirme
 • Z. Cihangir - Öz-belirleme Modeli: Özerklik Desteği, İhtiyaç Doyumu ve İyi Olma
 • Ş. Terzi - İyi Olmaya İlişkin Psikolojik Dayanıklılık Modeli
 • A. Öztürk - Sosyal Kaygıya İlişkin Kendini Sunma Modeli
 • A. Çivitçi - Akılcı-Duygusal Eğitimin İlköğretim Öğrencilerinin Mantıkdışı İnanç, Sürekli Kaygı ve Mantıklı Karar Verme Düzeylerine Etkisi
 • L. Ercan - Yabancı Uyruklu ve Türk Üniversite Öğrencilerine Ait Sorunların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Perceived causes of loneliness: A cross-cultural comparison. Social Behavior and Personality, 29(2), 169-182. (2001). (A. Rokach ile birlikte)
 • The eöperience of loneliness in Canada, Argentina and Turkey. Psychological Studies, 46(1-2), 77-87. (2001) (A. Rokach ile birlikte)
 • Coping with loneliness: A cross-cultural comparison. European Psychologist, 5, 302/311. (A. Rokach and G. Ramberan ile birlikte)
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Sürekli Umut Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Happiness and Well-being. 3(1), 1-14. (2015). (S. Tarhan ile birlikte)
 • Değer eğitimi: Sorular ve sorunlar. Gelenekten Geleceğe. 1(3), 43-55. (2013).
 • Dört Katlı Dşüünme Modeli. Çağdaş Eğitim Dergisi, 396: 17-23. (2012).
 • Dört Katlı Düşünme Modeli. Bilimin ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 146: 29-36. (2012).
 • Gizli müfredat bağlamında bağımlılık. Bilimin ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 131: 45-49. (2011).
 • Diger Makaleler
 • Türk kültürünün trafiğe yansımaları. PsychoAcademy Magazine, 88-91. (2012).
 • Hangimiz daha güçlü? Mimari mi, biz mi? Gelenekten Geleceğe, 1(4), 73-77. (2013).
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Stereotypes of old adults in Turkey and Funland. Journeys into Cross-cultural Psychology (Eds. A. Bouvy et al.) Swets & Zeitlinger. pp. 307/319. (M. Ahokas and D. Best ile birlikte) (1994)
 • Diger kitaplar
 • Eğitim Psikolojisi
 • Sosyal İlişkilerde Benlik: Kendini Ayarlamanın Psikolojisi
 • Sosyal Beceri Eğitimi
 • Duyuşsal Davranış Eğitimi
 • Psikolojik Kavram Analizleri
 • Unde Scis: Bilgi Psikolojisi Denemesi
 • Yetişkinlik ve Yaşlılık: Gelişimi ve Psikolojisi (Ed.)
 • Ana-baba ile ilişkiler. Sınıf Yönetimi (Ed. E. Karip). ss. 226-235.
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
1 TML535 Çocuk ve Zihin Temel Eğitim Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Enstitüsü
1 PFE507 Eğitim Psikolojisi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Eğitim Fakültesi
1 RPD101 Psikolojiye Giriş Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi
1 RPD206 Sosyal Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
- Eğitim Fakültesi
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu